Home Actueel Werkdruk wat versta je hieronder en hoe meet je het?

Werkdruk wat versta je hieronder en hoe meet je het?

Door de pandemie is de werkdruk in verschillende sectoren toegenomen. Denk daarbij aan onder andere de zorgsector, het onderwijs en de financiële sector.

De pandemie vraagt veel van het aanpassingsvermogen van de werknemers en dat geeft weer stress. Daarnaast is er vaak sprake van baanonzekerheid en door het thuiswerken vervaagt de grens tussen werk en privé. Voor veel werknemers is het thuiswerken moeilijk te combineren met de zorg voor de kinderen. Volgens een onderzoek van vakbond CNV onder 2500 werkenden ervaart een derde een hogere werkdruk dan ooit en zit elf procent van de ondervraagden tegen een burn-out aan door de crisis. Zestien procent is uitgeput door de hoge werkdruk als gevolg van de crisis. Bij 21 procent is het ziekteverzuim toegenomen (Bron: Het Parool 18-09-2020).

Belangrijk genoeg om de werkdruk in je organisatie eens onder de loep te nemen.

Psychosociale arbeidsbelasting

Werkdruk valt volgens de Arbowet onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Van jou als werkgever wordt verwacht dat je de risico’s met betrekking tot PSA (psychosociale arbeidsbelasting) in kaart brengt en vervolgens een plan van aanpak opstelt waarin beschreven staat welke maatregelen getroffen worden om PSA te voorkomen of te beperken. Volgens artikel 2.15 van de Arbowet dien je als werkgever aan werknemers onderricht en voorlichting te geven over de risico’s van PSA en over de maatregelen die erop zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken. Dit stukje wordt gedaan door middel van een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) maar daarmee heb je nog geen oplossing voor de hoge werkdruk in je organisatie.

In mijn werk als bedrijfsarts maakte begeleiding van verzuimende werknemers door psychosociale arbeidsbelasting het overgrote deel uit van mijn werk. Natuurlijk is werkdruk niet de enige oorzakelijke factor, maar wel een hele belangrijke. Werknemers die door PSA uitvallen, verzuimen vaak langdurig. Je kunt als werkgever daarom veel terugverdienen door te investeren in het psychisch welbevinden van je werknemers (kosten van één verzuimdag zijn 250 Euro).

Definitie van werkdruk

In de multidisciplinaire richtlijn werkdruk voor bedrijfsartsen (2013) wordt de volgende definitie van werkdruk gehanteerd:

“Als de hoeveelheid werk en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn (werkbelasting), het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) te boven gaat is er sprake van hoge werkdruk. Vooral in combinatie met beperkte regelmogelijkheden en het ontbreken van voldoende steun door collega's en leidinggevende om aan de gestelde eisen te voldoen, vormt werkdruk een risico voor de gezondheid van werknemers”.

Gevolgen van hoge werkdruk

Er is hoog wetenschappelijk bewijs dat hoge werkdruk een risico is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en andere stress gerelateerde klachten. Redelijk hoog wetenschappelijk bewijs is aanwezig voor het ontstaan van depressie, vermoeidheid en het toenemen van de herstelbehoefte door werkdruk.

Objectief versus subjectief

Je kunt spreken over objectieve werkdruk (gemeten aan de hand van productie) of subjectieve werkdruk (door de werknemer zelf gerapporteerd, meestal aan de hand van vragenlijst onderzoek).

Kwalitatief versus kwantitatief

Daarnaast kan je het hebben over de kwalitatieve werkdruk (moeilijkheidsgraad van het werk) versus de kwantitatieve werkdruk (hoeveelheid werk).

Meten van werkdruk

Voor het meten van de kwalitatieve werkdruk zijn geen betrouwbare vragenlijsten beschikbaar.

Om de subjectieve kwantitatieve werkdruk te meten zijn een tweetal gevalideerde vragenlijsten geschikt. De éen (QWI= Quantitative Workload Inventory) meet de kwantitatieve werkdruk en de andere (JCQ= Job Content Questionaire) meet de hoeveelheid werk en het tempo waarin de taken moeten uitgevoerd. De totaalscore van de twee geeft een betrouwbare score voor de ervaren werkdruk (afgezet tegen een groot werknemersbestand van Nederlandse werknemers).

Advies

Mijn advies is om een basismeting te laten doen, gevolgd door een analyse en rapportage. Het is mogelijk om groepen met elkaar te vergelijken indien de groepen groot genoeg zijn (minimaal 15 werknemers). Vervolgens kan de werkdruk jaarlijks gemonitord worden, waarbij er wel rekening dient te worden gehouden met fluctuaties van de werkdruk binnen een jaar (bijvoorbeeld seizoensdrukte). Tot slot kan gezamenlijk met jou als werkgever een plan worden gemaakt voor individuele en organisatorische interventies om de werkdruk (zo nodig) te verlagen. Verlaging van de werkdruk zal altijd positieve gevolgen hebben voor de werktevredenheid en het ziekteverzuim.

Het meten van de werkdruk volgens bovenstaande methode kan heel eenvoudig door werknemers te vragen digitaal vragenlijsten in te vullen. Het betreft in totaal 10 vragen welke u kunt terugvinden in de richtlijn (bijlagen 3.1 en 3.2).

Hulp nodig?

Het team van Maatwerk Arbeidsadvies helpt je graag om hoge werkdruk vroegtijdig te signaleren en ziekte en langdurige uitval als gevolg van hoge werkdruk te voorkomen #happypeoplehappyprofit #Maatwerk #arbeidsadvies #hr #werkdruk #psa #burnout #ziekteverzuim

Verder lezen?

Bron: Multidisciplinaire richtlijn werkdruk. https://bit.ly/3qwNVU7