Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer. Het doel van deze wet is om de verschillen tussen werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomst te verkleinen en het aannemen van vast personeel aantrekkelijker te maken. De nieuwe wet zal ingaan op 1 januari 2020. Graag brengen we je alvast op de hoogte van de belangrijkste aanpassingen.

Ontslag

De voorwaarden voor ontslag van werknemers met een vast dienstverband wordt soepeler. Op dit moment moet je als werkgever volledig voldoen aan één van de acht ontslaggronden. In de WAB is ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Hierbij kunnen meerdere redenen voor ontslag (bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie) gecombineerd worden indien deze afzonderlijk onvoldoende grond voor ontslag zijn. Kanttekening hierbij is dat de rechter de mogelijkheid heeft om bovenop de transitievergoeding een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Andere berekening transitievergoeding

In de WAB krijgen werknemers vanaf de eerste dag van hun dienstverband (ook tijdens de proeftijd) al recht op een transitievergoeding.

Bovendien vervalt eind dit jaar de extra compensatie in de transitievergoeding voor de 50-plusser en ook de extra vergoeding bij dienstverbanden langer dan tien jaar. Dat betekent dat per 1 januari 2020 elk dienstjaar voortaan voor een derde telt.

Ketenregeling

In de WAB is pas na een keten van drie tijdelijke contracten of na een periode waarin langer dan 3 jaar gebruik is gemaakt van elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden sprake van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Het is bovendien mogelijk om bij CAO te bepalen dat na 3 maanden een nieuwe keten gaat lopen als sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan zoals seizoensarbeid.

Oproepkrachten met een 0 uren of min/max contract

De oproepkracht is in de WAB alleen verplicht te komen werken als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Indien de werkgever wel tijdig oproept, maar het aanbod binnen deze 4 dagen weer intrekt dan heeft de oproepkracht recht op loon over de periode waarvoor hij was opgeroepen. Deze oproeptermijn van 4 dagen kan bij CAO worden verkort tot 1 dag.

Na 1 jaar is de werkgever verplicht om de oproepkracht een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het aantal uren dat de oproepkracht het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt.

Payrollers

In de WAB krijgen payrollers vrijwel dezelfde status als de eigen werknemer. Het betreft primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, vakantiegeld, salaris etc. Met betrekking tot pensioen is afgesproken dat deze werknemers op termijn recht krijgen op een adequate pensioenregeling.

WW Premie

In de WAB is een WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke contracten vastgelegd. Een lagere premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en een hogere premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.