Home Over ons Actueel Vakantie en ziekte

Vakantie en ziekte

Voor veel mensen staat de zomervakantie weer voor de deur. Vakantie is regelmatig een onderwerp van discussie in de arbeidsrelatie. Zeker als de werknemer ziek is. 
In dit artikel beantwoordt Sanne, onze arbeidsjurist, de vragen die haar regelmatig gesteld worden met betrekking tot dit onderwerp. Lees je mee?  

Bouwt een zieke werknemer ook wettelijke vakantiedagen op?
Ja. Tot 1 januari 2012 bouwde een werknemer alleen over de laatste zes maanden van zijn ziekte vakantiedagen op. Sinds 1 januari 2012 hebben zieke werknemers recht op evenveel (wettelijke) vakantiedagen als niet-zieke werknemers. 

Bouwt een zieke werknemer ook bovenwettelijke vakantiedagen op?
De volledige opbouw van vakantiedagen tijden ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. Voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte kunnen bij cao of arbeidsovereenkomst andere afspraken worden gemaakt.

Mag een werknemer ook met vakantie als hij arbeidsongeschikt is?
Ja, in principe wel. Wel dient er overleg plaats te vinden met de bedrijfsarts. Soms kunnen er medische redenen zijn om een vakantie aan een werknemer te weigeren. Tijdens de vakantie is de werknemer uiteraard vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Van belang is om te realiseren dat zonder de toestemming van de werknemer geen vakantiedagen mogen worden afgeschreven tijdens ziekte. Het is mogelijk om hier in het nadeel van de werknemer vanaf te wijken in een cao, arbeidsovereenkomst of (verzuim)reglement. In ieder geval is het verstandig om, als de werknemer op vakantie vertrekt, (schriftelijke) afspraken te maken over de afschrijving van de desbetreffende vakantiedagen. 

Hoeveel vakantie-uren ‘kost’ het een gedeeltelijk zieke werknemer als hij op vakantie gaat?
Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dient een zieke werknemer een gehele vakantiedag op te nemen.

Wanneer vervallen de vakantiedagen van een zieke werknemer?
Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van zes maanden. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze regels gelden in principe ook voor de zieke werknemer. Er is slechts één uitzondering.

Als een zieke werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen voordat ze vervallen, geldt voor deze dagen ook een verjaringstermijn van vijf jaar. Hiervan is sprake als de werknemer dusdanig arbeidsongeschikt is dat hij niet in staat is om te re-integreren. De beoordeling hiervan is aan de bedrijfsarts.


Wat als een werknemer ziek wordt tijdens een vastgestelde vakantie?
Als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is, gaan de ziektedagen in beginsel niet van het vakantiesaldo af. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kost het de werknemer wel gewoon een (gehele) vakantiedag.

Overigens kan de werknemer er wel vrijwillig mee instemmen dat ziektedagen van het saldo van zijn bovenwettelijke vakantiedagen gaan. Dat kan bij individuele instemming ná het ziek worden maar ook vooraf doordat het opgenomen is in de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenregeling of cao.

Wat is de loonwaarde van een vakantiedag van een zieke werknemer?
Ook bij ziekte is de waarde van een vakantiedag 100%, ook al is de loonbetaling bij ziekte teruggevallen naar een lager percentage.

Zijn in dit artikel nog niet al je vragen beantwoord? Neem gerust contact op!