Home Over ons Actueel Vakantiedagen, hoe zit dat wettelijk?

Vakantie­dagen, hoe zit dat wettelijk?

Het recht op vakantie is vastgelegd in de wet. Het minimale aantal vakantiedagen is vier keer de arbeidsduur per week. Werknemers die vijf dagen per week werken, hebben recht op 20 dagen vakantie per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Daarnaast kan in de arbeidsovereenkomst of in de cao afgesproken worden dat een werknemer meer vakantiedagen heeft. Deze extra dagen zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. 

Het doel van vakantie is om te herstellen van de verplichtingen van het werk. Om te voorkomen dat werknemers het opnemen van vakantie te lang uitstellen, bepaalt de wet dat vakantiedagen kunnen vervallen of verjaren. 
 
De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Dus de wettelijke vakantiedagen die in 2021 zijn opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022. In de arbeidsovereenkomst of in de cao kan een ruimere vervaltermijn zijn afgesproken. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren nadat vijf jaren zijn verstreken vanaf het jaar waarin zij zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen die bijvoorbeeld in 2021 zijn opgebouwd, verjaren op 1 januari 2027. 
 
Werkgevers hebben een vergaande zorg- en informatieverplichting jegens hun werknemers, zodat werknemers ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van hun recht op jaarlijkse vakantie. Werkgevers dienen niet alleen een administratie bij te houden van de door werknemers genoten vakantiedagen, maar moeten hun werknemers er ook actief toe bewegen vakantiedagen op te nemen. Voorts moeten werkgevers werknemers er tijdig en expliciet op wijzen wat de gevolgen zijn van het niet-opnemen van vakantie. Doet een werkgever dat niet, dan kan hem later worden verweten dat hij zijn zorg- en informatieverplichting jegens de werknemer heeft veronachtzaamd en moet hij mogelijk een stuwmeer aan vakantiedagen uitbetalen omdat deze niet zijn verjaard/vervallen.