Zoeken
  • Sanne van der Voet

Addendum werkwijzer Poortwachter door coronavirus

Heel Nederland is in de greep van het coronavirus. Het zorgt voor veel vragen. Ook op het gebied van de re-integratieverplichtingen die voor werkgever en werknemer gelden in het geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Het UWV heeft zich gerealiseerd dat de coronacrisis tot wijzigingen in het re-integratieproces kan leiden. Daarom heeft zij een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter opgesteld. Hierin geeft het UWV aan hoe zij bij de beoordeling van de re-integratie- inspanningen met de coronasituatie rekening houdt. In welke situatie wordt wel of geen loonsanctie opgelegd en hoe dien je hier als werkgever mee om te gaan?

Als re-integratieverslag niet voldoet door corona

Indien een WIA-uitkering aangevraagd wordt, controleert het UWV of de werkgever zijn verplichtingen op grond van de Wet verbetering poortwachter is nagekomen. Dit gebeurt aan de hand van het re-integratieverslag (RIV-verslag) waarin de inspanningen door partijen zijn beschreven. Zijn onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, zonder dat de werkgever hiervoor een goede reden heeft, dan legt het UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken (loonsanctie) op.

Maar wat nu als het RIV-verslag niet compleet is vanwege het coronavirus? Of als een arbeidsongeschikte werknemer niet kan starten met aangepaste werkzaamheden vanwege de coronacrisis? Of de werknemer niet kan verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts vanwege de quarantainemaatregelen? Het UWV heeft in haar addendum aangegeven dat in dat soort situaties maatwerk aan de orde is.

Het UWV gaat voor maatwerk

Administratief maatwerk

Het UWV toetst bij een WIA-aanvraag of het RIV-verslag aan de daarvoor gestelde administratieve vereisten voldoet. Is dat niet het geval, dan geeft het UWV de werkgever de mogelijkheid om de ontbrekende informatie alsnog binnen vijf werkdagen op te sturen. Gebeurt dat niet tijdig, dan legt het UWV normaal gesproken een (administratieve) loonsanctie op.

Als een werkgever kan onderbouwen de termijn niet te kunnen halen vanwege het coronavirus zal het UWV overgaan tot maatwerk. Zo zijn fysieke handtekeningen op documenten niet vereist en kan, bij gegronde redenen daarvoor, afgeweken worden van de termijn van vijf werkdagen. Als het UWV de argumenten van de werkgever voldoende plausibel vindt, wordt geen (administratieve) loonsanctie opgelegd.

Inhoudelijk maatwerk

De re-integratie-inspanningen worden zoveel mogelijk beoordeeld op basis van de gegevens van de bedrijfsarts omdat fysieke spreekuren bij de verzekeringsarts momenteel niet plaatsvinden.

Als bepaalde re-integratie-inspanningen vanwege het coronavirus zijn uitgebleven of gestagneerd, kan het UWV besluiten om desondanks geen loonsanctie op te leggen. Onderstaand een opsomming van situaties waarin het UWV geen loonsanctie oplegt:

Door een verplichte bedrijfssluiting kan de arbeidsongeschikte werknemer niet (in eigen of ander werk) bij de eigen werkgever re-integreren (Spoor 0 of 1).

De werkgever kan geen uitvoering geven aan Spoor 2.  Denk daarbij aan situaties waarbij er sprake is van een bedrijfssluiting van de nieuwe werkgever, het niet kunnen uitvoeren van vrijwilligerswerk, het niet kunnen opdoen van arbeidsritme of het niet beschikken over voldoende digitale vaardigheden aan de zijde van werknemer voor begeleiding op afstand.

De werknemer kan fysiek geen passend werk uitvoeren, bijvoorbeeld door werkvermindering bij werkgever of het niet kunnen realiseren van voldoende ondersteuning op de werkplek.

Het UWV heeft ook in haar addendum aangegeven in welke gevallen, ondanks het coronavirus, wel een loonsanctie wordt opgelegd:

Onvoldoende onderzoek in het kader van het 1e Spoor. Mocht voor dit onderzoek gericht werkplekonderzoek nodig zijn, dan moet de (arbodienst van de) werkgever zoeken naar andere manieren om dit onderzoek tóch te kunnen uitvoeren.

Uitblijven voortzetting 2e Spoor zonder dat sprake is van de omstandigheden zoals in het tweede punt van de vorige alinea genoemd. Re-integratie bureaus kunnen hun dienstverlening in veel gevallen op afstand organiseren, zo vindt het UWV.

Dreigende betalingsonmacht van werkgever. Het feit dat een werkgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, betekent niet dat de re-integratie dan maar alsvoldoendebeschouwd wordt. Het kan evenmin gelden als een rechtvaardigingsgrond vooronvoldoende inspanningen. Het UWV gaat er vanuit dat werkgever in dat geval een beroep doet op het Noodfonds (NOW) en/of in aanmerking komt voor een bedrijfskrediet.

Geen loonsanctie bij goed onderbouwen nalaten re-integratie-inspanningen door corona

Als de werkgever kan onderbouwen dat nagelaten re-integratie-inspanningen niet kunnen worden hersteld vanwege het coronavirus, wordt door het UWV geen loonsanctie opgelegd.

Maatwerk bekortingsverzoek

Indien al een loonsanctie is opgelegd maar de werkgever meent dat de herstelinspanningen stagneren vanwege het coronavirus is eveneens ruimte voor maatwerk. Voor het beoordelen van het bekortingsverzoek gelden dezelfde richtlijnen zoals genoemd onder het kopje ‘inhoudelijk maatwerk’.

Maatwerk deskundigenoordelen

Ook tijdens de coronacrisis kunnen deskundigenoordelen worden aangevraagd. Deze worden door het UWV zoveel mogelijk op basis van schriftelijke stukken en contact op afstand uitgevoerd. Als er niet tot een inhoudelijk oordeel gekomen kan worden, omdat toch fysiek contact vereist is, kan de werkgever bij latere RIV-beoordelingen niet verweten worden dat er geen deskundigenoordeel is aangevraagd.

Het voorgaande maakt duidelijk dat het UWV begrip heeft voor de gevallen waarin de coronacrisis het onmogelijk maakt om het re-integratietraject (volledig) uit te voeren. Wel is het van belang dat de werkgever zelf omschrijft en goed onderbouwt welke re-integratie inspanningen vanwege het coronavirus niet mogelijk zijn. Dit kan in het RIV-verslag zelf, bijvoorbeeld in een (bijstelling van een) Plan van Aanpak of in een begeleidende brief bij de stukken aan het UWV.


#corona #UWV #reïntegratie #arbeidsongeschiktheid #juridischadvies #happypeoplehappyprofit


10 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim