Zoeken

Wijzigingen Werkhervattingskas per 2020

Bijgewerkt: 9 mrt 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen in de Werkhervattingskas doorgevoerd. Maar waarvoor zijn de premies Werkhervattingskas ook alweer bedoeld? Via het publieke stelsel (overheid) is geregeld dat werkgevers premie betalen om de WIA-, WAO- en ZW-uitkeringen mee te kunnen betalen. De wet wordt uitgevoerd door het UWV en de premies worden door de belastingdienst bij de werkgever geïnd.De premies voor de WAO/WIA/ZW bestaan voor de werkgever uit de volgende onderdelen:

  • Basispremie WAO/WIA Deze is voor alle werkgevers gelijk. Met de basispremie financiert de overheid de WGA-uitkeringen van werknemers die langer dan 10 jaar een WGA uitkering ontvangen, WAO uitkeringen en de IVA uitkeringen.


  • Gedifferentieerde WGA-totaalpremie Met deze premie worden de WGA-uitkeringen bekostigd van vaste en flexibele (ex)werknemers tijdens de eerste 10 jaar dat zij een uitkering ontvangen.


  • Gedifferentieerde ZW-flexpremie Met deze premie worden de ZW-uitkeringen van vangnetters bekostigd.


Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor WGA-totaal en/of de ZW flex. De werkgever betaalt dan geen gedifferentieerde premie aan de belastingdienst voor het betreffende risico. Wel wordt een garantieverklaring van een bank of verzekeraar gevraagd, zodat uitkeringen voor (ex)werknemers veilig zijn gesteld.


De uitgangspunten voor de publieke verzekering zijn op 2 september 2019 voor het komende jaar vastgesteld in het “Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020”.
Wijziging 1: gewijzigde berekening sector- en individueel gedifferentieerde premie


Sectorpremie (van toepassing op kleine en middelgrote werkgevers)


Oud: Het UWV baseerde de sectorpremies tot en met 2019 op basis van de verwachte uitkeringen in het betreffende jaar binnen de totale sector en het verwachte premieplichtig loon in de betreffende totale sector. Dit is dus inclusief volledige loonsommen en lasten van de middelgrote en grote werkgevers in de betreffende sector.


Nieuw: Vanaf 2020 wordt de sectorpremie bepaald op alleen de volledige lasten en loonsommen van kleine werkgevers binnen de sector. Van middelgrote werkgevers in de sector worden deze deels meegenomen.Individueel gedifferentieerde premie (van toepassing op middelgrote en grote werkgevers)


Oud: Tot 2019 was de premie gebaseerd op de totale lasten en totaal aan loonsommen van alle werkgevers samen.

Nieuw: Vanaf 2020 wordt de individuele premie berekend op basis van de totale loonsommen en lasten van grote werkgevers en de lasten en loonsommen van middelgrote werkgevers worden deels meegenomen.


De hoogte van de premie is zo meer gebaseerd op het daadwerkelijke risico van de groep die de betreffende premie moet betalen


Wijziging 2: het rekenpercentage wordt vervangen door het gemiddelde percentage.

In 2020 vervallen de rekenpercentages Ziektewet en WGA. Het rekenpercentage wordt in alle berekeningen vervangen door het gemiddelde percentage. Grote en middelgrote werkgevers kunnen op het gemiddelde percentage een opslag of korting krijgen. In het gemiddelde percentage wordt net als vorige jaren in het rekenpercentage een compensatie verwerkt die voor het volgende dient:


  • ter dekking van het effect van de maximumpremie;

  • ter dekking van gederfde premie als gevolg van werkgevers die geen premie meer betalen omdat zij geen werkgever meer zijn of failliet zijn;

  • ter instandhouding van vermogen van de Werkhervattingskas.


Het UWV hanteert een omslagstelsel. Het gemiddelde percentage wordt op een dusdanige manier vastgesteld dat met het totaal aan verwachte inkomsten alle verwachte uitgaven kunnen worden voldaan.Wijziging 3: Berekening werkgeversrisicopercentage

De berekening van het gemiddelde werkgeversrisicopercentage wordt gewijzigd en gelijk getrokken met het individuele werkgeversrisico.


Tot en met 2019: totaal aan loonsommen van het meest recente jaar.


Vanaf 2020: totaal aan gemiddelde loonsommen over een periode van 5 jaar.


De berekening van het individuele werkgeversrisicopercentage blijft ongewijzigd. Voor (middel)grote werkgevers wordt dit bepaald door de uitkeringslasten/schade van de individuele werkgever in jaar t-2, af te zetten tegen de premieplichtige loonsom van de individuele werkgever over de afgelopen 5 jaar. Dit blijft ook in 2020 zo.


Wijziging 4: Alle uitzendbedrijven worden weer ingedeeld in de uitzendsector

Vanaf 2020 worden weer alle uitzendbedrijven ingedeeld in sector 52. Dus ook de uitzendbedrijven die in de periode 2014 tot en met mei 2017 op eigen verzoek zijn ingedeeld in een andere (gunstigere) sector.


Wijziging 5: Bekostiging staartlasten Ziektewet

Tot en met 2019 werden deze betaald vanuit de Sectorfondsen en het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). Omdat de sectorfondsen door de invoering van de WAB worden afgeschaft, is het niet meer mogelijk om de staartlasten vanuit het fonds te betalen. De staartlasten worden daarom vanaf 2020 bekostigd vanuit de Werkhervattingskas.


Bronnen: Lindenhaeghe.

gedifferentieerde


https://www.rendement.nl/premies-werknemersverzekeringen/nieuws/5-veranderingen-in-de-whk-per-2020.html


https://www.vanzijl-advocaten.nl/juridische-producten/vaktechnisch-overleg/onderwerpen/technische-aanpassingen-gedifferentieerde-premie-werkhervattingskas.php


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-48560.html


https://www.vanzijl-advocaten.nl/juridische-producten/vaktechnisch-overleg/onderwerpen/gedifferentieerde-premie-werkhervattingskas-2020-ziektewet-en-wga.php


https://www.salarisnet.nl/2019/09/wijzigingen-premieberekingen-wga-en-zw-per-1-januari-2020/


16 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim