Zoeken

Onze (E)erste (H)ulp (B)ij (C)orona en arbeid


Wij hebben een aantal veelgestelde vragen omtrent het Coronavirus en arbeid voor je op een rij gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder!


Ben ik als werkgever verplicht het loon door te betalen als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?


Ja, in beginsel wel.


Hierin zijn verschillende situaties te onderscheiden. In eerste instantie kan de werknemer in quarantaine geplaatst zijn omdat hij het coronavirus heeft. In dat geval geldt de loondoorbetalingsverplichting op grond van ziekte.


Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de werknemer preventief in quarantaine zit of bijvoorbeeld voor werkgerelateerde zaken in het buitenland was en daar ‘vast zit’ vanwege reisbeperkingen. Ook in die gevallen kan verdedigd worden dat het loon doorbetaald dient te worden.


Als uitgangspunt in de wet geldt dat de werkgever het loon dient door te betalen óók als de arbeid niet verricht wordt. Dit is slechts anders als verdedigd kan worden dat het ‘niet werken’ in de risicosfeer van de werknemer ligt. Of hiervan sprake is, zal aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordeeld moeten worden. De hiervoor genoemde omstandigheden vallen er in ieder geval niet onder.


Het zou wellicht anders liggen als de werknemer, tegen beter weten in, op vakantie is gegaan in een risicovol gebied en vervolgens niet meer aan het werk kan (wegens quarantaine of bijvoorbeeld reisbeperkingen).


Wat zijn de rechten en plichten als een werknemer geen opvang voor een kind kan regelen?


De werkende ouders die nu geen opvang hebben, krijgen kort de gelegenheid om alsnog opvang te regelen voor het kind. Dat heet calamiteitenverlof. Er staat ongeveer één dag voor en de werkgever is verplicht om over die dag het salaris door te betalen. 


Mocht langer nodig zijn om opvang te vinden, dan moeten vakantiedagen worden opgenomen of onbetaald verlof. Uiteraard staat het werkgever en werknemer vrij om hier andere afspraken over te maken (nu niet werken, wel volledig doorbetalen maar later in het jaar inhalen bijvoorbeeld).


Als het kind ziek thuis is, waarbij de ouder de enige is die ervoor kan zorgen, dan geldt mogelijk het kortdurend zorgverlof. Dat duurt maximaal twee weken en het loon moet in dat geval voor 70% worden doorbetaald.


Heeft een werknemer het recht om te eisen dat hij of zij thuis kan werken?


Nee, het betreft hier geen absoluut recht. Wel dient dit zoveel mogelijk gefaciliteerd te worden door werkgevers op verzoek van de regering. Een werkgever moet wel een hele goede reden hebben, om te kunnen verdedigen dat thuiswerken niet mogelijk is.

Kan een werkgever werknemers in de huidige omstandigheden verplichten om (betaald of onbetaald) verlof op te nemen?


Dit is niet mogelijk. Uiteraard kunnen partijen in overleg zoeken naar oplossingen maar een werkgever kan geen eenzijdige verplichting tot opname van verlof opleggen.


Ik heb als gevolg van het coronavirus minder werk aan te bieden aan mijn werknemer(s). Kan ik een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?


Per 17 maart jl. is door het kabinet aangekondigd dat de tot dan toe geldende werktijdverkorting-regeling, tijdelijk, vervangen wordt door een Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.  


Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen, gerelateerd aan het omzetverlies, bij het UWV voor een periode van 3 maanden (met mogelijkheid tot 3 maanden verlenging) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Wel geldt als voorwaarden dat de werkgever het loon van de werknemers 100% doorbetaald en geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.


De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning met betrekking tot vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en zal op voorschotbasis uitgevoerd gaan worden.


Bekijk voor meer informatie over de NOW de opname van ons Webinar (https://www.maatwerkarbeidsadvies.nl/post/webinar-noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid ) of vraag onze schriftelijke samenvatting aan!


Kan een werkgever als gevolg van het coronavirus besluiten om een oproepkracht niet meer op te roepen en een uitzendkracht niet meer in te huren?


De ingeroosterde uren van een oproepkracht kunnen tot 4 dagen van tevoren worden ingetrokken (let op; bij cao kan van deze termijn afgeweken worden). Bij tijdige intrekking geldt geen loondoorbetalingsverplichting meer.


Uitzendkrachten kunnen per direct worden weggestuurd zonder dat loondoorbetaling geldt. Wellicht zou de uitzendkracht nog aanspraken richting de uitzender kunnen hebben op basis van de uitzendovereenkomst of onderliggende cao.


Mag een werkgever eenzijdig de werktijden van zijn werknemers wijzigen?


Op verzoek van de overheid dienen de werktijden zoveel mogelijk gespreid te worden dus daarin ligt een redelijk verzoek van de werkgever. Uiteraard kunnen ook de privéomstandigheden van de werknemer meegewogen worden maar in principe ben je onder de huidige omstandigheden als werknemer gehouden om aan deze eenzijdige wijziging van arbeidstijden mee te werken.


Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit document nog vragen? Laat het ons gerust weten, want we helpen je graag. Je kunt ons bereiken via 085 - 4898483  of  mail je vraag aan welkom@maatwerkarbeidsadvies.nl.


#corona #now #maatwerk #arbeidadvies #samenstaanwesterk #kennis #informatie

34 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim